I. Postanowienia ogólne.

 1. Sprzedaż rzeczy ruchomych określonych w pkt. IV.1 (zwanych dalej „ Produktami”) odbywa się na podstawie niżej podanych Ogólnych Warunków Sprzedaży.
 2. Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży określają prawa i obowiązki spółki ROLL STEEL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Nr KRS: 0000633172) oraz ich klientów, w zakresie nieuregulowanym odmiennie w zawieranych umowach.
 3. ROLL STEEL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu nazywana jest w dalszej części „ROLL STEEL”, natomiast każdy klient dokonujący zakupu Produktów oferowanych przez ROLL STEEL nazywany jest w dalszej części „Kupującym”; niniejsze „Ogólne warunki sprzedaży” zwane są zaś dalej „Warunkami”.
 4. Przez użyte w Warunkach wyrażenie „umowa” należy rozumieć umowę sprzedaży.

II. Warunki i ich moc obowiązująca.

 1. Wszelkie umowy są zawierane na podstawie niniejszych Warunków.
 2. Warunki stanowią podstawę do ustalenia treści każdej umowy zawieranej przez ROLL STEEL. Jednakże w razie sprzeczności Warunków z umową zawartą na piśmie lub drogą elektroniczną, umowa taka ma pierwszeństwo w zakresie, w jakim pozostaje w sprzeczności z Warunkami.
 3. Warunki w postaci dokumentowej wiążą Kupującego, o ile zostały mu doręczone przed zawarciem umowy. Jeżeli Warunki zostały utrwalone na elektronicznym nośniku informacji (np. plik pdf, doc) wystarczające jest przesłanie wiadomości elektronicznej, do której załączony będzie elektroniczny nośnik zawierający treść Warunków.

III. Zawarcie umowy.

 1. Podstawą zawarcia umowy jest zaakceptowane przez ROLL STEEL zamówienie złożone przez Kupującego.
  Zamówienie Kupującego stanowi ofertę zawarcia umowy. Zamówienie może być złożone według wzoru stosowanego i przekazanego przez ROLL STEEL lub w inny sposób, jednakże w każdym wypadku musi mieć formę pisemną lub dokumentową.
 2. Kupujący może złożyć zamówienie na piśmie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (za pomocą poczty elektronicznej), faksem, telefonicznie lub ustnie.
 3. Zamówienie na Produkty powinno wskazywać wybrany Produkt, który Kupujący zamierza nabyć oraz jego ilość (wagę, ilość opakowań).
 4. Zamówienia są składane, a umowy zawierane na podstawie cennika obowiązującego w dniu potwierdzenia zamówienia przez ROLL STEEL i udostępnianego Kupującym przez ROLL STEEL. Jeżeli w dniu potwierdzenia zamówienia przez ROLL STEEL obowiązuje cennik o innej treści niż w dniu złożenia zamówienia przez Kupującego, Kupujący może, w terminie 2 dni od dnia otrzymania potwierdzenia złożonego zamówienia, od umowy odstąpić.
 5. Umowa zostaje zawarta, jeżeli ROLL STEEL potwierdzi zamówienie. Datą zawarcia umowy jest data potwierdzenia przez ROLL STEEL zamówienia. Umowa zostaje zawarta zgodnie z Warunkami oraz cennikiem ROLL STEEL, o którym mowa w pkt. 4. Jeżeli jednak z treści zamówienia lub z oświadczenia ROLL STEEL o jego przyjęciu (pkt. 8) wynika, iż zawarcie umowy uzależnione jest od wpłaty określonej zaliczki na poczet ceny, umowa zostaje zawarta dopiero z
  chwilą wpłaty tej zaliczki w terminie wskazanym w zamówieniu lub oświadczeniu ROLL STEEL. Jeżeli termin taki nie został wskazany, uznaje się, że zaliczka powinna zostać wpłacona w terminie 2 dni licząc od wezwania przez ROLL STEEL. Bezskuteczny upływ terminu na wpłatę zaliczki oznacza, iż umowa nie została zawarta.
 6. Jakiekolwiek odstępstwa od Warunków lub określenie – na życzenie Kupującego – odmiennej treści umowy wymaga sporządzenia umowy na piśmie pod rygorem nieważności i zatwierdzenia jej zgodnie z przepisami prawa.
 7. W sytuacji określonej w punkcie 6, do czasu otrzymania przez ROLL STEEL podpisanej przez Kupującego pisemnej umowy, sprzedaż Produktów lub świadczenie usług dokonywane będzie na zasadach określonych niniejszymi Warunkami.
 8. ROLL STEEL może potwierdzić zamówienie (tj. złożyć „Odpowiedź” na zamówienie) z zastrzeżeniem wprowadzenia do niego uzupełnienia lub zmian, w szczególności uzależnić zawarcie umowy od wpłaty określonej zaliczki na poczet ceny. W takim wypadku Kupujący może w terminie wskazanym w Odpowiedzi (a jeżeli w Odpowiedzi nie wskazano żadnego terminu – to w terminie 2 dni od dnia otrzymania Odpowiedzi), przyjąć albo odrzucić Odpowiedź wysłaną przez ROLL STEEL. Brak oświadczenia Kupującego w terminie wskazanym zgodnie z poprzednim zdaniem uważa się za przyjęcie warunków zawartych w Odpowiedzi. W tym wypadku umowa zostaje zawarta na warunkach określonych w pierwszej kolejności w Odpowiedzi, a w drugiej kolejności – w zamówieniu, i to w takim zakresie, w jakim zamówienie nie jest sprzeczne z Odpowiedzią.
 9. Datą zawarcia umowy na podstawie pkt. 8 jest data przyjęcia przez Kupującego Odpowiedzi wysłanej przez ROLL STEEL albo upływ terminu na jej przyjęcie. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia niniejszego punktu III.
 10. Jeżeli zamówienie jest złożone telefonicznie lub ustnie, nie stosuje się punktów 3 – 9. W takim wypadku ROLL STEEL po otrzymaniu zamówienia złożonego w ten sposób potwierdza Kupującemu jego treść na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej („Potwierdzenie”). Jeżeli Potwierdzenie zawiera zmiany lub uzupełnienia zamówienia, strony wiąże umowa o treści określonej w Potwierdzeniu, chyba że
  Kupujący niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie jednego (1) dnia sprzeciwi się treści Potwierdzenia, a sprzeciw będzie wyrażony w takiej samej formie, w jakiej je złożył ROLL STEEL; w tym wypadku umowa nie zostaje zawarta. Chwilą zawarcia umowy na podstawie niniejszego punktu jest bezskuteczny upływ jednodniowego terminu na sprzeciwienie się Potwierdzeniu, liczonego od dnia otrzymania Potwierdzenia przez Kupującego.
 11. Punktów 1 – 10 nie stosuje się w sytuacji, w której ROLL STEEL odmawia przyjęcia zamówienia i składa Kupującemu własne zamówienie („Kontroferta”). W takim wypadku Kupujący może w terminie wskazanym w Kontrofercie (a jeżeli w Kontrofercie nie wskazano żadnego terminu – to w terminie 2 dni od dnia otrzymania Kontroferty), przyjąć albo odrzucić Kontrofertę wysłaną przez ROLL STEEL. Brak oświadczenia Kupującego w terminie wskazanym w Kontrofercie oznacza, iż nie została ona przyjęta. W razie przyjęcia Kontroferty przez Kupującego, umowa zostaje zawarta z chwilą dojścia do ROLL STEEL oświadczenia o jej przyjęciu, na warunkach określonych w Kontrofercie.
 12. Wyłącza się możliwość zawarcia umowy w drodze milczącego przyjęcia zamówienia przez ROLL STEEL, tj. w sytuacji, gdy ROLL STEEL otrzymał od osoby, z którą pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych, ofertę zawarcia umowy (zamówienie) w ramach swej działalności i niezwłocznie nie udzielił odpowiedzi na to zamówienie.

IV. Przedmiot umowy sprzedaży.
Przedmiotem umowy sprzedaży jest sprzedaż Produktów, tj. stali nierdzewnej lub stopowej innych Produktów znajdujących się w aktualnej ofercie ROLL STEEL.

V. Dostawa Produktów.

 1. Odbiór Produktów może odbywać się transportem Kupującego lub zleconym przez ROLL STEEL.
 2. Na zlecenie Kupującego wskazane w zamówieniu, dostarczany Produkt może zostać zabezpieczony folią lub innym środkiem ochronnym.
 3. ROLL STEEL jest zobowiązana do dostawy Produktów, jeżeli taki obowiązek wynika z postanowień zawartej umowy.
  Dostawa odbywa się w terminach wskazanych w umowie.
 4. O ile nie uzgodniono inaczej, stosuje się następujące zasady dotyczące czasu i terminów dostaw:
  a) obowiązują one w przybliżeniu, chyba, że w danym przypadku zostało uzgodnione inaczej. ROLL STEEL w miarę możliwości stara się spełniać wszystkie oczekiwania Kupującego,
  b) ROLL STEEL zastrzega sobie prawo do uzgadniania z Kupującym harmonogramów dostaw w zależności od wielkości zlecenia.
  c) jeżeli z umowy wynika, iż Kupujący jest zobowiązany wpłacić zaliczkę na poczet ceny, bieg wszystkich terminów określonych w umowie może się rozpocząć dopiero po wpłacie tej zaliczki, a same terminy są liczone dopiero od dnia wpływu zaliczki na rachunek bankowy ROLL STEEL.
 5. Obowiązki Kupującego przy dostawach transportem samochodowym:
  a) zmiana terminu dostawy musi nastąpić co najmniej na 24 godziny przed terminem dostawy; w przypadku zmiany terminu dostawy Kupujący jest zobowiązany do zrekompensowania ROLL STEEL kosztów związanych z tą zmianą,
  b) Kupujący zobowiązuje się do określenia godzin możliwości rozładunku Produktów,
  c) Kupujący zobowiązuje się do zapewnienia gotowości do odbioru wyrobów w uzgodnionym terminie (magazyny powinny być zdolne do funkcjonowania i przyjęcia Produktów),
  d) na miejscu wyładunku musi być obecna, upoważniona przez Kupującego, osoba do przyjęcia i potwierdzenia dostawy,
  f) Kupujący w przypadku określenia godziny dostawy zobowiązuje się rozładować dostarczony wyrób w ciągu 1 godziny. Po tym czasie Kupujący będzie obciążony dodatkowymi kosztami postoju (oczekiwania) pojazdu na rozładunek.
 6. W przypadku odbioru Produktów ROLL STEEL pojazdami Kupującego lub odbierającymi Produkty na jego zlecenie, Kupujący jest zobowiązany:
  a) zapewnić, aby warunki transportu spełniały wymagania gwarantujące zachowanie parametrów jakościowych wyrobów oraz nie powodowały uszkodzeń Produktów,
  b) zapewnić, aby odbiór został wykonany i potwierdzony na dowodzie dostawy (liście przewozowym, CMR, WZ) przez kierowcę pojazdu,
  c) do załadunku Produktów w czasie ustalonym przez ROLL STEEL i w kolejności przybycia pojazdów. Za ewentualny czas oczekiwania ROLL STEEL nie ponosi odpowiedzialności i nie będzie zobowiązana do wypłaty odszkodowania.
 7. Ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Produktów przechodzi na Kupującego w momencie:
  a) przy dostawach Produktu pojazdami transportującymi Produkty na zlecenie ROLL STEEL – po przekazaniu ładunku na miejscu przeznaczenia i jego potwierdzeniu podpisem Kupującego na dowodzie dostawy (liście przewozowym, CMR, WZ),
  b) przy odbiorze transportem Kupującego – w momencie załadowania Produktów na środek transportowy przysłany przez Kupującego.
 8. Naruszenie przez Kupującego obowiązków wymienionych w pkt. 4 – 6 uprawnia ROLL STEEL do występowania z roszczeniami odszkodowawczymi, przy czym niezależnie od tych roszczeń ROLL STEEL jest uprawniona do zaniechania rozładunku wyrobów i wystawienia rachunku za przejazd lub za przejazd i czas oczekiwania z rozładunkiem.
 9. ROLL STEEL nie ponosi odpowiedzialności za różnice pomiędzy ilością lub wagą dostarczonych Produktów a ilością lub wagą zamówionych Produktów, o ile różnica nie przekracza 10 (dziesięć) %. W wypadku wystąpienia różnicy do wysokości wskazanej w zdaniu poprzednim, Kupującemu nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi. W razie wystąpienia takiej różnicy, podstawą do ustalenia ceny jest waga rzeczywiście dostarczonych Produktów. Cena w
  tym wypadku będzie ustalona jako iloczyn stawki jednostkowej (za 1 dm3, jeden kilogram lub innej określonej w zamówieniu) oraz wagi dostarczonych produktów. Wagę tę określa ROLL STEEL przed dokonaniem dostawy i wpisuje ją w dowodzie dostawy.
 10. Od momentu opisanego w pkt. 6a) i b) ROLL STEEL nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w Produkcie a wynikające z niewłaściwego sposobu zabezpieczenia, przechowywania i magazynowania Produktu przez Kupującego, w szczególności od wskazanego momentu nie ponosi odpowiedzialności za wpływ fizykochemiczny środka ochronnego (o którym mowa w pkt. V pkt. 2 OWU) na Produkt.
 11. Opakowania jednorazowego użytku nie podlegają zwrotowi na rzecz ROLL STEEL i są nabywane przez Kupującego.
  Ich cena jest uwzględniona w cenie sprzedawanego Produktu. Kupujący jest zobowiązany do postępowania z nimi stosownie do przepisów dotyczących odpadów.
 12. Opakowania wielokrotnego użytku stanowią własność ROLL STEEL.

VI. Ceny.

 1. Ceny Produktów określone w obowiązującym cenniku ROLL STEEL są cenami umownymi netto, do których każdorazowo doliczana jest stawka podatku VAT w obowiązującej wysokości.
 2. Ceny netto są podawane za jednostkę masy Produktów, tj. 1 (jeden) kilogram, przy założeniu, iż 1 dm3 (jeden decymetr sześcienny) Produktów waży 8 (osiem) kilogramów.
 3. Określone w umowie ceny zostały ustalone na podstawie ceny niklu na Londyńskiej Giełdzie Metali (The London Metal Exchange) z dnia zawarcia umowy. W przypadku, gdy między datą zawarcia umowy a datą wystawienia faktury przez ROLL STEEL wspomniana w poprzednim zdaniu cena niklu ulegnie zwiększeniu o więcej niż 2 punkty procentowe, określone w umowie ceny podlegają automatycznemu zwiększeniu o tyle procent, o ile punktów
  procentowych zwiększyła się cena niklu.
 4. Niezależnie od pkt. 3, określone w umowie ceny zostały ustalone na podstawie średniego kursu EUR do USD z dnia zawarcia umowy, ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny (ECB reference exchange rate Euro to US dolar). W przypadku, gdy między datą zawarcia umowy a datą wystawienia faktury przez ROLL STEEL wspomniany w poprzednim zdaniu kurs EUR do USD ulegnie zwiększeniu o więcej niż 1 punkt procentowy, określone w umowie
  ceny podlegają automatycznemu zwiększeniu o tyle procent, o ile punktów procentowych zwiększył się kurs EUR do USD.
 5. W przypadku wprowadzenia przez Unię Europejską środków taryfowych lub pozataryfowych dotyczących importu Produktów spoza obszaru UE będących przedmiotem umowy (w tym ceł, kontyngentów etc.), podnoszących koszt Produktów między datą zawarcia umowy a datą wystawienia faktury przez ROLL STEEL, określone w umowie ceny podlegają automatycznemu zwiększeniu o taką kwotę, jaka wynika z wprowadzenia przez Unię Europejską środków
  taryfowych lub pozataryfowych dotyczących importu Produktów.
 6. Niezależnie od zapisów zawartych w pkt. 3, 4 i 5 jeżeli w okresie od akceptacji przez ROLL STEEL zamówienia, a datą realizacji zamówienia, ulegną lub zostaną wprowadzone nowe koszty transportu (wzrosną o więcej niż 5% do tych wskazanych w zamówieniu) lub ubezpieczenia albo wzrośnie cena surowca z którego wytworzony zostanie Produkt zamówiony przez Kupującego, podnoszących koszt Produktów między datą zawarcia umowy a datą
  wystawienia faktury przez ROLL STEEL wówczas określone w umowie ceny podlegają automatycznemu podwyższeniu o kwotę tych dodatkowych kosztów, opłat albo o kwotę podwyżki cen surowca, do uzgodnionej w zamówieniu ceny, nawet w przypadku całościowego rozliczenia przez Kupującego zamówienia przed terminem dostawy Produktu – także rozliczenia dostawy z opłaconym frachtem lub dostawy oclonej.
 7. Jeżeli w okresie od akceptacji przez ROLL STEEL zamówienia, a datą realizacji zamówienia, kraj spoza obszaru UE w którym ROLL STEEL dokonał zamówienia Produktu potrzebnego do realizacji zamówienia dla Kupującego, podnoszących koszt Produktów między datą zawarcia umowy a datą wystawienia faktury przez ROLL STEEL wprowadzi dodatkowe opłaty (podatki, akcyzy, itp.) albo podwyższy stawkę już istniejących opłat na zamówione przez ROLL STEEL Produkty, wówczas określona w zamówieniu cena podlega automatycznemu podwyższeniu o kwotę tych dodatkowych opłat, nawet w przypadku całościowego rozliczenia przez Kupującego zamówienia przed terminem dostawy Produktu – także rozliczenia dostawy z opłaconym frachtem lub dostawy oclonej.
 8. Zmiana cen na podstawie ust. 3 – 7 następuje automatycznie (klauzula waloryzacyjna) i nie wymaga zmiany umowy, ani zgody Kupującego.
 9. Każdorazowo, w przypadku zajścia sytuacji opisanej w ust. 3 – 7 ROLL STEEL poinformuje o tym Kupującego przesyłając aneks do umowy albo zmienione w zakresie nowych cen zamówienie.
 10. ROLL STEEL zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych Warunków oraz obowiązującego cennika bez ich uprzedniego wypowiadania. Jednocześnie ROLL STEEL dołoży wszelkich starań w celu powiadomienia Kupującego o dacie wprowadzenia nowych Warunków i cennika z 7 dniowym wyprzedzeniem.
 11. ROLL STEEL dokona wystawienia faktury VAT w dniu wysłania Kupującemu Produktów.
 12. Płatności realizowane będą na wskazany fakturą rachunek bankowy ROLL STEEL. Termin zapłaty określony jest w umowie lub fakturze VAT. W razie rozbieżności między tymi dokumentami decydujące znaczenie ma umowa.
 13. Do czasu zapłaty pełnej ceny, tj. razem z podatkiem VAT, własność Produktów przysługuje wyłącznie ROLL STEEL.
 14. W przypadku braku lub błędnej informacji, których faktur VAT dotyczy realizowany przelew bankowy, ROLL STEEL zaliczy daną kwotę jako zapłatę za najstarsze wymagalne zobowiązania Kupującego. Otrzymaną kwotę ROLL STEEL w pierwszej kolejności zarachowuje na zaległe świadczenia uboczne (odsetki), następnie na należność główną, a resztę – na powstałe ewentualnie koszty związane z dochodzeniem należności (koszty postępowań sądowych,
  egzekucyjnych itp.).
 15. Za każdy dzień zwłoki w zapłacie po terminie zapłaty podanym na fakturze VAT zostaną naliczone należne ROLL STEEL odsetki ustawowe za opóźnienie.
 16. Jeżeli Kupujący dopuści się zwłoki z zapłatą ceny albo jeżeli ze względu na jego stan majątkowy jest wątpliwe, czy zapłata ceny lub wynagrodzenia nastąpi w terminie, ROLL STEEL może powstrzymać się z dostarczaniem dalszych Produktów lub świadczeniem dalszych usług do czasu uregulowania przez Kupującego wszystkich zaległości.
 17. Jeżeli Kupujący zobowiązany do świadczenia na rzecz ROLL STEEL oświadczy, że świadczenia tego nie spełni, ROLL STEEL może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.
 18. Wszelkie koszty związane z zapłatą ceny, w szczególności koszty przelewów bankowych, obciążają wyłącznie Kupującego i nie mogą być potrącane z ceny.

VII. Odpowiedzialność ROLL STEEL.

 1. ROLL STEEL ponosi odpowiedzialność za jakość Produktów lub za ich niewłaściwą ilość, z uwzględnieniem naturalnych ubytków, określonych w umowie, przy czym odpowiedzialność ROLL STEEL w każdym wypadku jest ograniczona zgodnie z przepisami poniższymi.
 2. Kupujący jest zobowiązany znać parametry techniczne i właściwości fizykochemiczne oraz zasady składowania zamawianego Produktu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Produkt użyty niezgodnie z jego przeznaczeniem, parametrami technicznymi lub właściwościami fizykochemicznymi, jak również za Produkt, w którym powstały szkody w wyniku złego składowania (przechowywania), niewłaściwego konserwowania, czyszczenia, obróbki technologicznej oraz błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich.
 3. Kupujący jest zobowiązany znać właściwości fizykochemiczne materiałów zabezpieczających Produkt (o których mowa w pkt. V pkt. 2 OWU) i ich ewentualnego oddziaływania na Produkt w różnych warunkach atmosferycznych czy magazynowych (w zależności od sposobu przechowywania Produktu).
 4. W przypadku wady fizycznej dostarczonych Produktów objętej rękojmią ROLL STEEL, Kupujący może domagać się z tytułu rękojmi wyłącznie dostarczenia odpowiedniej ilości Produktów tego samego rodzaju wolnych od wad. ROLL
  STEEL nie ponosi odpowiedzialności za wady Produktów, które można było przy zachowaniu należytej staranności zauważyć przy realizacji dostawy. W przypadku dostarczenia niewłaściwej ilości Produktów Kupujący może domagać się z tytułu rękojmi korekty faktury sprzedaży o różnicę w dostarczonej ilości Produktów lub dostarczenia brakującej ilości Produktu.
 5. Odpowiedzialność ROLL STEEL wobec Kupującego z tytułu wyrządzonej szkody w związku z wykonaniem umowy lub w związku z jej niewykonaniem albo nienależytym wykonaniem w każdym wypadku ograniczona jest do odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną z winy umyślnej.
 6. Odpowiedzialność ROLL STEEL za wyrządzoną szkodę jest ponadto ograniczona do kwoty stanowiącej równowartość ceny netto Produktów dotkniętych wadą.
 7. Do odpowiedzialności ROLL STEEL z tytułu rękojmi za wady sprzedanych Produktów nie będą miały zastosowania przepisy art. 560, art. 561, art. 5611 – 5614, art. 562, art. 566 – 5681 oraz art. 574 Kodeksu Cywilnego.
 8. Jeżeli przedmiotem sprzedaży są Produkty drugiej jakości/drugiego gatunku (i wynika to z zawartej umowy), odpowiedzialność ROLL STEEL z tytułu rękojmi za wady fizyczne jest wyłączona.

VIII. Reklamacje.

 1. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego sprawdzenia przesyłki (zakupionych Produktów) pod względem jakości i ilości. Niewykonanie tego obowiązku skutkuje utratą praw z rękojmi.
 2. W przypadku stwierdzenia wad jawnych lub szkody w przesyłce, Kupujący jest zobowiązany – przed odbiorem przesyłki – do zgłoszenia tego faktu przewoźnikowi oraz przedstawicielowi ROLL STEEL oraz sporządzenia z przewoźnikiem protokołu opisującego (stwierdzającego) wady / szkodę; ponadto Kupujący jest zobowiązany zgłosić powyższą wadę (wady) osobie dostarczającej Produkty poprzez zamieszczenie stosownej adnotacji na
  dokumencie dostawy (liście przewozowym, CMR, WZ) (tj. poprzez stwierdzenie na tym dokumencie, że opakowania lub Produkty zostały dostarczone niezgodnie z dokumentacją lub że są wadliwe (uszkodzone)). Naruszenie zobowiązań określonych w zdaniach poprzednich skutkuje utratą wszelkich roszczeń wobec Kupującego, w tym z tytułu rękojmi i / lub gwarancji.
 3. Po dokonaniu odbioru Kupujący zobowiązany jest do zbadania przesyłki w sposób zwyczajowo przyjęty, najpóźniej w terminie 3 dni licząc od dnia odbioru. W przypadku stwierdzenia wad niemożliwych do ustalenia podczas odbioru (wady ukryte), Kupujący niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia wykrycia takich wad i nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odebrania przesyłki, powiadomi przewoźnika oraz przedstawiciela ROLL STEEL o stwierdzonych wadach oraz zażąda od przewoźnika sporządzenia protokołu stwierdzającego istnienie szkody, a także zabezpieczy posiadaną partię Produktów dla dokonania oceny jakościowej przez upoważnionego przedstawiciela ROLL STEEL. Naruszenie zobowiązań określonych w zdaniu poprzednim skutkuje utratą wszelkich roszczeń wobec Kupującego, w tym z tytułu rękojmi i / lub gwarancji.
 4. Powiadomienie o wadzie (reklamacja), o którym mowa w poprzednich punktach, musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności i, pod rygorem uznania jej za bezskuteczną, zawierać:
  a) określenie reklamowanego Produktu lub usługi poprzez wskazanie jego nazwy, numeru serii, daty projektu i jego przedmiotu.
  b) daty nabycia, daty i numeru faktury VAT dot. nabycia oraz dostawy i numeru potwierdzającego dostawę,
  c) dokładny opis wady.
  Reklamacji w imieniu Kupującego powinna dokonać osoba upoważniona do reprezentowania Kupującego. Na żądanie ROLL STEEL zgłaszający powinien okazać upoważnienie (umocowanie) do reprezentowania Kupującego. W razie naruszenia wymagań określonych w poprzedzających dwóch zdaniach, reklamacja zostanie uznana za bezskuteczną.
 5. W przypadku zgłaszania reklamacji jakościowej Kupujący ma obowiązek dołączyć do reklamacji próbkę Produktu lub umożliwić ROLL STEEL pobranie prób kwestionowanej partii Produktu.
 6. ROLL STEEL jest zobowiązana w terminie 30 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji do jej rozpatrzenia.
 7. W przypadku uznania reklamacji, gdy Produkt został już wykorzystany lub wbudowany, ROLL STEEL, według swojego wyboru, wymieni go lub usunie wady na własny koszt albo zapłaci Kupującemu odpowiednie odszkodowanie stosownie do poniesionej przez Kupującego szkody.
 8. W przypadku nieuznania przez ROLL STEEL roszczeń reklamacyjnych zgłoszonych przez Kupującego, ROLL STEEL jest zobowiązany do przesłania pisemnego uzasadnienia swojej decyzji w terminie 30 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji

IX. Postanowienia inne.

 1. ROLL STEEL oraz Kupujący zobowiązują się do realizowania umowy w sposób zgodny z jej zapisami i adekwatnie do
  niniejszych warunków, z zachowaniem należytej staranności.
 2. W przypadku zaistnienia okoliczności rozumianych jako siła wyższa, a w szczególności klęsk żywiołowych, zamieszek, wojny, strajku, i innych okoliczności pozostających poza kontrolą każdej ze stron umowy, obie strony upoważnione są do zawieszenia dostaw, przesunięcia odbiorów w całości lub nie wykonanej części bez obowiązku zapłacenia odszkodowania.
 3. O zaistnieniu siły wyższej obie strony zobowiązują się niezwłocznie powiadomić.
 4. Wszelkie zaległe zobowiązania powstałe przed zaistnieniem siły wyższej strony zobowiązują się uregulować jak
  najszybciej.

X. Rozstrzyganie sporów.

 1. Wszelkie kwestie sporne strony umowy zobowiązują się rozstrzygać w sposób polubowny.
 2. W przypadku braku porozumienia, strony poddają rozstrzygnięcie sporów sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby ROLL STEEL.

XI. Inne.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów.
 2. Niniejsze Warunki stanowią wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego.