Informacje Dla Partnerów Biznesowych Roll Steel Sp. z o.o. dotyczące przetwarzania ich Danych Osobowych
1. Administrator danych

ROLL STEEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu 60-366, przy ul.
Szamotulska 40/1A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000633172, której nadano NIP 9721266052 oraz numer
REGON 365207340, o kapitale zakładowym w kwocie 50.000,00 zł jest administratorem (zwanym
dalej ‘Administratorem’) Państwa danych osobowych.

2. Podstawa prawna

W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator stosuje zasady określone w
obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Jakie dane i w jaki sposób są zbierane przez Administratora

Administrator pozyskuje Państwa dane osobowe w następujący sposób:
1. w następstwie zawarcia umów z Administratorem,
2. w następstwie wypełnienia formularzy kontaktu
3. od podmiotów współpracujących zAdministratorem
Administrator pozyskuje w ten sposób następujące dane: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres,
stanowisko, dział, e-mail, telefon, NIP.
Dane są przechowywane przez Administratora w postaci papierowej i elektronicznej.
Państwa dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
przedsiębiorcom oferującym usługi księgowe, podatkowe, informatyczne
przedsiębiorcom świadczącym usługi pocztowe i przewozowe
przedsiębiorcom współpracującym z Administratorem, w zakresie związanym dostawami
towarów lub świadczeniem usług przezAdministratora

4. Prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Każdy, którego dane o charakterze osobowym są zbierane może zażądać od Administratora:
dostępu do swoich danychosobowych sprostowania danych osobowych usunięcia danych osobowych
wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
z tym że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
ograniczenia przetwarzania danych osobowych przeniesienia danych osobowych.

Ponadto każdy, którego dane o charakterze osobowym są zbierane może wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych uprawnień należy skontaktować
się z Administratorem za pomocą maila: office@rollsteel.pl.

Administrator wykonuje żądanie
osoby, której dane są zbierane w okresie do 30 dni. Należy jednak mieć na uwadze, że usunięcie,
ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych będzie
miało wpływ na świadczone na wykonanie przez Administratora zawartych z nim umów lub może
skutkować niemożliwością ich wykonania w sposób prawidłowy.

Prawo do usunięcia danych
osobowych, ograniczenia ich przetwarzania czy też prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych może być realizowane wyłącznie w enumeratywnie określonych przypadkach
wskazanych we właściwych przepisach ustawy o ochronie danych osobowych lub w ogólnym
rozporządzeniu o ochronie danych. W szczególności — nie ma ono zastosowania w przypadku
zobowiązań, które zostały prawnie zawarte ze względu na wymogi prawne związane z
dochodzeniem roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, ma ona
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednakże cofnięcie to pozostaje bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.

5. Cele przetwarzania danych, podstawa przetwarzania danych oraz okres ich
przechowywania.

Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
a) wykonania umowy zawartych z Administratorem, w tych dochodzenia roszczeń wynikających
z zawartych umów,
b) przekazywanie informacji o produktach i usługach Administratora lub podmiotów z którymi
Administrator zawarł umowy i przekazał Państwa daneosobowe,
c) realizacji kampanii informacyjnych lub reklamowych, w tym wysyłanie przesyłek pocztowych,
wysyłanie wiadomości SMS, telemarketingu na rzecz Administratora,
d) rachunkowych (prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozliczenia podatkowe),
e) rozpatrywanie zgłoszeń i reklamacji.
Podstawą przetwarzania danych są:
przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. – art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f) przepisy regulujące obowiązek przechowywania ksiągpodatkowych,
przepisy o rachunkowości, regulujące obwiązek przechowywania ksiąg rachunkowych,
dowodów księgowych itp.,przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dane są przechowywane przez okres:
w przypadku danych zbieranych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą —
bezterminowo w ramach zawierania umowy, o której mowa w pkt. 5 lit. a) i b) – niezbędny do zawarcia i wykonania umowy zgodnie z jejtreścią, w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w pkt. 5 lit. a) i b) – do czasu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających z umowy lub powstałych w następstwie jej wykonywania, niewykonania lub nienależytegowykonania,
w przypadku danych zawartych w księgach podatkowych, rachunkowych, dowodach księgowych – określony we właściwychprzepisach.
6. Postanowienia końcowe
Każdy, kogo dane osobowe zbiera Administrator ma prawo do złożenia skargi do właściwego
organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że
przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza obowiązujące przepisy regulujące
przetwarzania danych osobowych, tj. ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Każdy z naszych pracowników, jak również wszyscy pracownicy usługodawców
zewnętrznych, którzy mają dostęp do i/lub przetwarzają dane osobowe, są zobowiązani do
zachowania poufności takich danych. WSZYSTKIE DANE BĘDĄ TRAKTOWANE JAKO ŚCIŚLE POUFNE I PRZECHOWYWANE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM PRZEZ OKRES
OKREŚLONY W PRZEPISACH PRAWA DANEGO KRAJU.

Niniejsze pismo ma charakter informacyjny i nie wymaga z Państwa strony podejmowania
jakichkolwiek działań. W przypadku próśb, pytań, uwag lub sugestii dotyczących niniejszego
pisma informacyjnego lub stosowanych przez nas praktyk w zakresie ochrony prywatności,
prosimy o kontakt pod adresem office@rollsteel.pl

Z poważaniem, Zarząd ROLL STEEL Sp. z o.o.